Vogels op Het Rijk van Nijmegen

Vogelbord vogelbevolking Bij de teebox van de Nijmeegse Baan hole 7 is een vogelbord over de vogelbevolking van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te vinden. Dit prachtige vogelbord is onthuld door Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland) en Freek Snel (greenkeeper en onbetwiste vogelkenner). 

De golfbaan als vogelbiotoop

Ieder landschap kent zijn eigen vogelbevolking. Deze is afhankelijk van de mate waarin vogels voldoende broedgelegenheid, beschutting en voedsel kunnen vinden. Het afwisselende landschap van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen maakt dat er op de baan een zeer rijke variatie aan vogelsoorten leeft. De fairways en de rough vormen een bron van voedsel evenals het aangrenzende bos. De op de golfbaan aanwezige loofbospercelen en oude bomenlanen bieden veel nestgelegenheid voor holenbroedende vogelsoorten terwijl de struiken tussen de holes juist het perfecte leefgebied voor zangvogels vormen. 

Een rijke vogelpopulatie 

Ieder jaar worden er ruim 100 vogelsoorten waargenomen op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Een deel betreft passanten tijdens hun voor- of najaarstrek. U kunt hierbij denken aan de kraanvogel, houtduif en bruine kiekendief. Er zijn soorten die hier overwinteren zoals de kramsvogel, koperwiek en keep, en soorten die het luchtbeeld bepalen zoals de kolgans en rietgans. Ook worden er regelmatig roofvogels gezien wanneer ze jagen op ons terrein. Dit zijn vooral de buizerd, havik, sperwer en torenvalk. Onze golfbaan zelf vormt het leefgebied van onder andere de kneu, braamsluiper, tuinfluiter en spotvogel. De meest voorkomende vogels op Het Rijk van Nijmegen zijn echter de vertrouwde soorten als de roodborst, heggemus, merel, koolmees, boerenzwaluw, witte kwikstaart, vink en zanglijster. 

Ruim 45 soorten broedvogels 

Trots zijn wij op de ruim 45 vogelsoorten die op het terrein van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen broeden. In de bospercelen zijn dit vooral de holenbroedende soorten zoals de glanskopmees, grote bonte specht, boomklever en holenduif. In de struwelen en de lage beplanting zijn nestjes te vinden van onder andere de zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf, braamsluiper, grasmus, kneu en putter. De nestjes van de zwarte roodstaart, witte kwikstaart en boerenzwaluw vinden wij vooral rond ons clubhuis. Bijzondere broedvogels op Het Rijk van Nijmegen zijn de roodborsttapuit, boompieper, fitis en goudvink. Alle soorten vogels, hun eieren en nestplaatsen zijn wettelijk beschermd.

Committed to Birds

De wijze waarop wij onze baan inrichten en veranderen, bepaalt in grote mate welke vogelsoorten er op Het Rijk van Nijmegen kunnen voorkomen en welke er weer verdwijnen. Omdat wij natuurontwikkeling belangrijk vinden, zijn wij sinds 2015 aangesloten bij Committed to Birds. Dit gezamenlijke project van de NGF en Vogelbescherming Nederland is erop gericht om golfbanen tot een aantrekkelijker leefgebied voor vogels te maken, en u als golfer te laten genieten van hun aanwezigheid!